Πολιτική Απορρήτου

  1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιέχει δεδομένα και υπηρεσίες που ανήκουν ή εξυπηρετούνται από το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο» και η σχετική επεξεργασία των δεδομένων, όπου αυτό απαιτείται, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ο υπ’ αριθμ. 2016/679 Κανονισμός) και την κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα (ν. 4624/2019).
  2. Η πλοήγηση στον διαδικτυακό τόπο www.greenpay.gr και η χρήση υπηρεσιών που προσφέρονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των παρόντων όρων χρήσης, όπως περιλαμβάνονται στο παρόν κείμενο.
  3. Η πλοήγηση του χρήστη στον διαδικτυακό χώρο «www.greenpay.gr» τoυ Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο» και η χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς
  4. Η αποδοχή των όρων χρήσης, των πολιτικών, των περιορισμών του συστήματος και ειδικά οι συγκαταθέσεις για τη διαβίβαση ή οι αρνήσεις προς τούτο, όταν πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ειδικά ή μη, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), θα λαμβάνουν χώρα σε στάδιο μετά την αυθεντικοποίηση του χρήστη.
  5. Ο χρήστης κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου “www.greenpay.gr» οφείλει να παρέχει αποκλειστικά αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει και φέρει την ευθύνη για τα υποβληθέντα από αυτόν στοιχεία